Active Club

REGULAMIN PROGRAMU: Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB

Organizatorem Programu  Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB jest Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o. właściciel ośrodka Zdrowotel Łeba z siedzibą w Łebie, ul. Nadmorska 15/17, kraj - Polska.
Program  Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB,  jest programem przeznaczonym dla instruktorów, sędziów i active leaderów Nordic Walking, sędziów, instruktorów, zawodników wszystkich dyscyplin i aktywności sportowych oraz absolwentów AWF.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.
§ 1. Postanowienia Ogólne
1.1 Członek Programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
1.2 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.3 Prawa związane z Programem Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
1.4 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową i osób mu towarzyszących.
§ 2. Uczestnictwo w Programie
 2.1 Do Programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB może przystąpić: - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2.2 Aby przystąpić do Programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB należy okazać certyfikat, legitymację lub inny dokument stwierdzający uzyskanie uprawnień. Osoba zainteresowana otrzyma Kartę po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego.
2.3 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.
2.4 Wypełniając Formularz uczestnik Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszego Programu oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
Przypominamy: Zawsze szanujemy prywatność wszystkich naszych gości. Dane osobowe przekazywane w czasie rejestracji są chronione zgodnie z obowiązującym prawem i nieudostępniane osobom trzecim. Deklaracja członkowska podpisywana jest z firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o., która przechowuje Twoje dane bezpiecznie. Dzięki danym osobowym podawanym w czasie rejestracji możemy zidentyfikować uczestnika programu i mamy pewność, że każdy użytkownik rejestruje się w programie tylko raz.
§ 3. Karta Uczestnika
3.1 Uczestnik, przystępując do programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB otrzymuje do używania Kartę Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB.
3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów usług hotelowych i gastronomicznych z 5% upustem oraz 5% rabatu na usługi parkingowe, korzystanie z drink-baru i zakupy w sklepie ośrodka Zdrowotel Łeba.
3.3 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej.
3.4 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie jej duplikatu.
3.5 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.6 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.
§ 4. Realizacja upustów
4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi recepcji, baru lub sklepu, zanim Uczestnik nabędzie towar objęty Programem.
4.4 Szczegółowe informacje programu można uzyskać pod numerem telefonu +48 59 866 18 70.
4.5 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB, przed dokonaniem transakcji.
§ 5. Upust Cenowy
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.
5.2 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami i rabatami na terenie ośrodka.
5.3 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.
§ 6. Utrata statusu Uczestnika Programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB
6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta rabatowa” ze skutkiem natychmiastowym:
a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,
b) jeżeli Uczestnik dostarczył nie swój dokument potwierdzający zdobyte uprawnienia lub podał się za inną osobę wobec Organizatora.
6.2 Uczestnictwo w Programie jest dożywotnie.
6.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Konto Uczestnika zostanie zamknięte.
§ 7. Zakończenie Programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Rabatowa” w każdym momencie.
7.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Zdrowotel  Łeba ACTIVE CLUB w recepcji ośrodka i na stronie internetowej www.zdrowotel.pl

POBIERZ FORMULARZ