Bieg o Palmę Pierwszeństwa

Regulamin

Polub nasz profil.

Regulamin III Biegu o PALMĘ PIERWSZEŃSTWA – plażowe biegi przełajowe

1. CEL I CHARAKTER IMPREZY
a.    Promocja Łeby, jako miasta turystyki, sportu i dobrej zabawy w Polsce i na świcie
b.    Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej.
 
2. ORGANIZATORZY
a.   Zdrowotel Łeba
b.  Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w  Łebie
 
3. TERMIN, MIEJSCE, POMIAR CZASU
a.    Bieg odbędzie się 12 marca 2016 r.  w Łebie
b.    Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.zdrowotel.pl/bieg-o-palme-pierwszenstwa zwanej dalej stroną internetową.
c.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.zdrowotel.pl/bieg-o-palme-pierwszenstwa. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
d.    Długość trasy: 10 km
e.    Trasa biegu poprowadzona jest w Łebie, ścieżkami leśnymi i po plaży. Mapka trasy zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem.
f.    Trasa będzie oznaczenia co kilometr.
g.    Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
h.    Automatyczny pomiar czasu wykonywany jest przy wykorzystaniu chipa wielokrotnego użytku, przytwierdzonego do buta
i.    Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto, liczonego od strzału startera.

4.    LIMIT CZASU I KONTROLE
a.    Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h:30min:00s. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.
b.    Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
c.    Organizator  może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
d.    Z uwagi na niewielką szerokość trasy organizator zastrzega, że przy znacznej liczbie zgłoszeń zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w zależności od kategorii wiekowej.
5.    PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIERZANIA I MEDYCZNE
a.    Na trasie biegu nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
b.    Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pełny dwudaniowy obiad i napój.
c.    Na trasie będzie się znajdował ratownik medyczny.
 
6. BIURO ZAWODÓW
Adres: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17, 84-360 Łeba
Czynne 12 marca 2016 r.
 
7. LIMIT UCZESTNIKÓW
Organizator nie ustala limitu uczestników.
 
8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
a.    Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zdrowotel.pl/bieg-o-palme-pierwszenstwa i www.elektronicznezapisy.pl
b.    Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 09.03.2016 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 12.03.2016 r.
d.    Za zgłoszenie uważa się rejestrację w elektronicznym systemie zgłoszeniowym i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
e.    Opłata startowa wynosi:
do 31 stycznia 2016 r.
30,00 zł – zawodnicy pełnoletni
10,00 zł – zawodnicy do 18 lat
do 09 marca 2016 r.
45,00 zł – osoba dorosła
15,00 zł – młodzież do 18 lat
w kasie Biura Zawodów
60,00 zł – osoba dorosła
15,00 zł – młodzież do 18 lat
f.    Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do biegu.
g.    Opłatę startową należy wpłacać na konto:
PT Mazowsze Sp. z o.o. (Zdrowotel Łeba)
PKO BP 57 1020 4649 0000 7802 0088 1821 z dopiskiem: Bieg o PP, Imię i nazwisko.
h.    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
i.    Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
j.    Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty.

9.    KLASYFIKACJE
a.    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
b.    Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:
K (16-29 lat)
K (30-39 lat)
K (40-49 lat)
K (50 i więcej)
M (16-29 lat)
M (30-39 lat)
M (40-49 lat)
M (50 i więcej)
c.    Podstawą klasyfikacji biegowej jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa.

10. NAGRODY
a.    Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają okolicznościowe puchary (K/M miejsca 1-3)
b.    Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący bieg otrzymują puchary (K/M miejsca 1-3)
c.    Każdy uczestnik kończący bieg otrzymuje medal okolicznościowy.
d.   Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce w kategorii OPEN otrzymują pamiątkową palmę.

11. FINANSOWANIE
a.    Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
b.    Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
c.    Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
d.    Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa  nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
e.    Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
f.    Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip.
g    Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania.
h.    Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
i.    Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
j.    Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestniczka niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas biegu.
k.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
l.    Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
m.    Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.
n.    Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
o.    W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
p.    Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora.
q.    Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
r.    Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
s.    Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem.
t.    Zabrania się chodzenia po wydmach.
u.    Należy zachować szczególną uwagę w miejscach przejścia przez siedliska zwierząt i miejsca gdzie mogą występować ptaki.
w.    Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.