Karnawałowy Półmaraton

Regulamin

Polub nasz profil.

1. CEL I CHARAKTER IMPREZY
a.    Zachęcenie jak największej liczby uczestników do sportowego uczczenia karnawału
b.    Promocja Łeby, jako miasta turystyki, sportu i dobrej zabawy w Polsce i na świcie
c.    Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej.
d.    Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu do zabawnego i atrakcyjnego przebrania lub akcentu karnawałowego.
 
2. ORGANIZATORZY
a.    Zdrowotel Łeba

b.    Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
 
3. TERMIN, MIEJSCE, POMIAR CZASU
a.    Bieg odbędzie się 6 lutego 2016 r., godz. 12:00 w Łebie
b.    Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Półmaratonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.zdrowotel.pl/eventy zwanej dalej stroną internetową.
c.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Półmaratonu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.zdrowotel.pl/eventy. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
d.    Długość trasy: 21,097 km (Półmaraton). Trasa nie jest atestowana.
e.    Trasa biegu poprowadzona jest po Rezerwacie Przyrody Mierzeja Sarbska w Łebie, ścieżkami leśnymi. Mapka trasy zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora najpóźniej na 2 tygodnie przed biegiem.
f.    Trasa będzie oznaczenia co kilometr.
g.    Trasa znakowana będzie strzałkami i taśmą, a miejsca o utrudnionej orientacji zostaną zabezpieczone przez wolontariuszy.
h.    Automatyczny pomiar czasu wykonywany jest przy wykorzystaniu chipa wielokrotnego użytku, przytwierdzonego do buta
i.    Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto, liczonego od strzału startera, w kategoriach wiekowych klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez zawodnika linii startu.

4.    LIMIT CZASU I KONTROLE
a.    Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 03h:00min:00s. Zawodnicy, którzy przed upływem tego czasu nie dobiegną do mety nie będą klasyfikowani.
b.    Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
c.    Organizator  może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
d.    Z uwagi na niewielką szerokość trasy organizator zastrzega, że przy znacznej liczbie zgłoszeń zawodnicy zostaną rozstawieni na starcie w zależności od rekordu życiowego w Półmaratonie lub też startować będą w grupach co 10 minut.

5.    PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIERZANIA I MEDYCZNE
a.    Na trasie biegu usytuowane będą co najmniej dwa punkty z napojami dla zawodników. Nie przewiduje się punktów z odżywkami własnymi zawodników.
b.    Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma pełny dwudaniowy obiad, napój i słodycze.
c.    Punkty medyczne będą znajdowały się 100 m za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez pielęgniarki lub/i ratowników medycznych.

6. PROGRAM IMPREZY
6 lutego 2016 r.
7.30 -11.00 - zapisy w Biurze Zawodów
10.00-11.30 - zgłaszanie uczestników biegu do konkursu na najlepsze przebranie
11.40 - wspólna rozgrzewka przed biegiem
11.55 - oficjalne rozpoczęcie biegu
12.00 - start
 
7. BIURO ZAWODÓW
Adres: Zdrowotel Łeba, ul. Nadmorska 15/17, 84-360 Łeba
Czynne : 6 lutego 2016 r.   7.30 -11.00
 
8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
a.    Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zdrowotel.pl i www.nowe.elektronicznezapisy.pl
b.    Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 02.02.2016 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 06.02.2016 r.
c.    Prawo 50% zniżki, pod warunkiem zgłoszenia się do 02.02.2016 r. mają:
- Osoby powyżej 70 roku życia.
- Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).
d.    Za zgłoszenie uważa się rejestrację w elektronicznym systemie zgłoszeniowym Półmaratonu  i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
e.    Opłata startowa wynosi:
50,00 zł – opłata do dnia 02.02.2016 r.
80,00 zł – opłata w kasie Biura Zawodów.
f.    Organizator zweryfikuje prawo do zniżkowego startu podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 80,00 zł.
g.    Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Maratonu.
h.    Opłatę startową należy wpłacać na konto:
PT Mazowsze Sp. z o.o. (Zdrowotel Łeba)
PKO BP 57 1020 4649 0000 7802 0088 1821 z dopiskiem: Półmaraton, Imię i nazwisko.
i.    Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
j.    Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
k.    Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty.

9.    KLASYFIKACJE
a.    Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
b.    Klasyfikacje wiekowe;
- K-20 M-20

- K-30 M-30
- K-40 M-40
- K-50 M-50
- K-60 M-60
- K-70 M-70
c.    Klasyfikacja na najlepsze przebranie biegowo-karnawałowe. Podczas I Karnawałowego Trail Półmaratonu zorganizowana zostanie Parada karnawałowa – konkurs na najlepsze przebranie biegowo karnawałowe.
d.    Zamiar wzięcia udziału w konkursie należy przed biegiem zgłosić zespołowi Jurorów. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz zaproszeni goście. Decyzje Jury odnośnie wyników Parady są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do startu zawodnika, którego przebranie może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób. W Paradzie sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy w kompletnym przebraniu ukończą bieg.
e.    Podstawą klasyfikacji biegowej jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa.

 

10. NAGRODY

a. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają okolicznościowe puchary

b. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

c.    Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Półmaraton otrzymują puchary

d.    Zwycięzcy Parady otrzymują nagrodę w postaci talonów do wykorzystania na dowolną usługę w ośrodku wczasowo rehabilitacyjnym Zdrowotel Łeba w wysokości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

e.    Każdy uczestnik kończący Półmaraton otrzymuje medal okolicznościowy.

f. Zwycięzcy w kategorii OPEN klasyfikowani są poza kategoriami wiekowymi (nie dublują się).

11. FINANSOWANIE
a.    Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a.    Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Półmaratonu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
b.    Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy.
c.    Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
d.    Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
e.    Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip.
f.    Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania.
g.    Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
h.    Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Półmaratonie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
i.    Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Maratonie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestniczka niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas Półmaratonu.
j.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
k.    Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
l.    Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.
m.    Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
n.    W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
o.    Protesty należy zgłaszać w ciągu 30 minut po zakończeniu biegu do Organizatora.
p.    Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
q.    Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
r.    Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną przyrody, ekologią, porządkiem.
s.    Zabrania się chodzenia po wydmach.
t.    Należy zachować szczególną uwagę w miejscach przejścia przez siedliska zwierząt i miejsca gdzie mogą występować ptaki.
u.    Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.