Karty rabatowe

Stały Gość

REGULAMIN PROGRAMU: Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ

Organizatorem Programu  Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ
jest Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o. właściciel ośrodka Zdrowotel Łeba z siedzibą w Łebie, ul. Nadmorska 15/17, kraj - Polska.
Program  Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ,  jest programem przeznaczonym dla osób, które przynajmniej raz złożyły rezerwację bezpośrednio w recepcji lub dziale sprzedaży ośrodka a potem przebywały w ośrodku Zdrowotel (Mazowsze) w Łebie.
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.
§ 1. Postanowienia Ogólne
1.1 Członek Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
1.2 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.3 Prawa związane z Programem Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
1.4 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową i osób mu towarzyszących.
§ 2. Uczestnictwo w Programie
 2.1 Do Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ może przystąpić: - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2.2 Aby przystąpić do Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy. Osoba zainteresowana otrzyma Kartę.
2.3 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.
2.4 Wypełniając Formularz uczestnik Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszego Programu oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
Przypominamy: Zawsze szanujemy prywatność wszystkich naszych gości. Dane osobowe przekazywane w czasie rejestracji są chronione zgodnie z obowiązującym prawem i nieudostępniane osobom trzecim. Deklaracja członkowska podpisywana jest z firmą Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o., która przechowuje Twoje dane bezpiecznie. Dzięki danym osobowym podawanym w czasie rejestracji możemy zidentyfikować uczestnika programu i mamy pewność, że każdy użytkownik rejestruje się w programie tylko raz.
§ 3. Karta Uczestnika
3.1 Uczestnik, przystępując do programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ otrzymuje do używania Kartę Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ.
3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów usług hotelowych i gastronomicznych z 10% upustem oraz 10% rabatu na usługi parkingowe, i 5% rabatu na korzystanie z drink-baru i zakupy w sklepie ośrodka Zdrowotel Łeba.
3.3 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej.
3.4 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie jej duplikatu.
3.5 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.6 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.
§ 4. Realizacja upustów
4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi recepcji, baru lub sklepu, zanim Uczestnik nabędzie towar objęty Programem.
4.4 Szczegółowe informacje programu można uzyskać pod numerem telefonu +48 59 866 18 70.
4.5 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ, przed dokonaniem transakcji.
§ 5. Upust Cenowy
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.
5.2 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami i rabatami na terenie ośrodka.
5.3 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.
§ 6. Utrata statusu Uczestnika Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ
6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta rabatowa” ze skutkiem natychmiastowym:
a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,
b) jeżeli Uczestnik dostarczył nie swój dokument potwierdzający zdobyte uprawnienia lub podał się za inną osobę wobec Organizatora.
6.2 Uczestnictwo w Programie jest dożywotnie.
6.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Konto Uczestnika zostanie zamknięte.
§ 7. Zakończenie Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ w każdym momencie.
7.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Zdrowotel  Łeba STAŁY GOŚĆ w recepcji ośrodka i na stronie internetowej www.zdrowotel.pl

Pobierz FORMULARZ