Zdrowotel Rajd

Regulamin

REGULAMIN

VI Zdrowotel Rajd 2018

§1. Organizatorzy

Sekcja Pojazdów Zabytkowych  LOT „Ziemia Lęborska-Łeba”

§2. Informacje Ogólne

1. Termin rajdu: 19-22 .04 2018

2. Miejsce rajdu: Łeba

3. Baza rajdu: Zdrowotel Łeba Nadmorska 17, (brak pola namiotowego)

§3. Władze:

-Komandor Zlotu - Wojciech Pietruszewski

-Sędzia Główny – Paulina Wójcik

-Kierownik Rajdu - Marcin Wójcik

-Człowiek od zadań specjalnych - Jan Kiśluk

§4. Cel imprezy:

Głównym celem imprezy jest promowanie Pomorza, a w szczególności uroków Ziemi Lęborskiej i jej zabytków oraz najciekawszych miejsc, jak również propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc na mapie pomorza.

Chcielibyśmy również popularyzować wiedze o historii motoryzacji, zabytkach techniki motoryzacyjnej, a także propagować wiedze i umiejętności związane z przepisami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się motocyklem i zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz umiejętność posługiwania się książką drogową.

W trakcie rajdu przeprowadzone zostaną konkursy zlotowe i sportowe, według Regulaminu MPPZ oraz według Regulaminu „Zdrowotel Rajd” a w ich ramach będziemy się starali wyłonić zdobywcę I, II i III miejsca

Wyłonieni zostaną  również laureaci w kategoriach:

-„Najmłodszy uczestnik”

-„Najdalsza trasa”

-„Osobowość zlotu”

-„Pechowiec zlotu”

-„Najlepszy góral”

-„Najstarszy zawodnik”

-”Poliglota zlotu”

Trasa rajdu oraz opis wszystkich zadań zostaną odtajnione w dniu zawodów. Start załóg według listy startowej - co 2 min, powyżej 40 załóg - co 1 min .

§5. Uczestnictwo :

Uczestnikami rajdu mogą być kierowcy i piloci motocykli o wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1987 roku, zachowanych i utrzymanych               w warunkach historycznie właściwych oraz motocykle Ural, Dniepr, Royal Enfield - bez ograniczeń.

Uczestnik  rajdu ma  prawo startować we wszystkich Konkursach organizowanych  podczas  Rajdu, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w Rajdzie lub danej konkurencji opisanej w dalszej części Regulaminu

Pasażerami mogą być osoby towarzysząc ale nie powodują otrzymania dodatkowych punktów.

Uczestnicy rajdu maja obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych oraz naklejek organizatora i sponsorów imprezy w widocznych miejscach według wskazań Organizatora.

Organizator może nie dopuścić do udziału w Rajdzie załóg których pojazdy stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ze względu na zły stan techniczny oraz w przypadku naruszenia rażąco norm współżycia społecznego .

§6. Zgłoszenia:

Udział należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej w dniu rajdu podczas odprawy załóg godzinę przed startem

Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział, a nie otrzymali odmowy od Organizatora, automatycznie są upoważnieni do udziału w imprezie.

Rejestracja uczestników klasyfikowanych w MPPZ pod adresem https://www.pzm.pl/kalendarz/czw-19042018-0000/pojazdy-zabytkowe/zdrowotel-rajd

Rejestracja uczestników klasyfikowanych w Zdrowotel Rajd pod adresem https://elektronicznezapisy.pl/event/2709/strona.html

§7. Przebieg Rajdu:

Uczestnicy eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych są klasyfikowani według regulaminu MPPZ.

Uczestnicy „Zdrowotel Rajd” są klasyfikowani według regulaminu MPPZ z wyjątkami

Wyjątki od Regulaminu MPPZ:

               Wszystkie motocykle są klasyfikowane w ramach jednej kategorii wiekowej.

        Nie będą naliczane punkty karne za wiek motocykla.

        Nie będą naliczane punkty za brak  Karty Oceny Pojazdu MOTOTEST

Doliczane będą punkty za zadania dodatkowe wskazane w Itinererze, według punktacji przewidzianej dla poszczególnych zadań – sposób naliczania punktów będzie ogólnie dostępny w formie ogłoszenia na głównej tablicy, w miejscu zadania lub dodatkowego opisu w itinererze .

§8. Punktacja:

Punktacja będzie naliczana według regulaminu MPPZ z wyjątkami zawartymi wyżej.

Klasyfikacja w Rajdzie

W klasyfikacji zwycięża kierowca, który uzyskał najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów decyduje wcześniejsza data produkcji pojazdu.

§9. Nagrody:

Za zajęcie I , II i III miejsca - puchar i dyplom. Nagrody rzeczowe wręczane będą w miarę posiadanych środków.

§10 Wyjaśnienia i uwagi:

Wyniki wszystkich prób musza być na bieżąco nanoszone na karty drogowe zawodników, próby wywierania presji na sędziów będą karane taryfą-150 % najgorszego wyniku

Wszelkie zagadnienia nieujęte w tym regulaminie, rozwiązuje regulamin MPPZ.

§11. Jury rajdu:

Jury rajdu zostanie wyłonione spośród członków ”Zdrowotel Rajd” i ogłoszone najpóźniej w dniu rajdu.

§12. Postanowienia ogólne:

Uczestnik imprezy może startować wyłącznie na motocyklu posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego.

Uczestnik jest zobowiązany w trakcie Rajdu posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i pasażerów od NW.

Uczestnik rajdu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Uczestnik rajdu jest zobowiązany do posiadania ważnego upoważnienia do kierowania pojazdem, wymaganego obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym .

Organizator ubezpiecza imprezę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Uczestnicy rajdu ponoszą wszelką i pełną odpowiedzialność za swój udział w Rajdzie oraz odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w szczególności wobec innych Uczestników Rajdu, organizatora, podmiotu prowadzącego ośrodek stanowiący bazę Rajdu, a także wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Uczestnik jest zobowiązany do przejechania trasy według otrzymanego od Organizatora Itinerera oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej .

Kierowca zgłoszony do udziału w rajdzie na danym pojeździe nie może  w trakcie rajdu być zastępowany przez inną osobę . Każda taka sytuacja skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika i zakazem dalszego uczestnictwa w Rajdzie .

Uczestnik odpowiada za osoby nieletnie, zgłoszone przez uczestnika podczas rejestracji, przez cały czas trwania imprezy .

Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:

- programu imprezy,

- poszczególnych zadań i innych zapisów, nie stojący w sprzeczności z niniejszym    regulaminem,

- składu osobowego kierownictwa imprezy.

Organizator zapewnia w wyznaczonym miejscu parking strzeżony, tj. „Park Maszyn”.

Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do wstawienia pojazdu do Parku Maszyn w godzinach wskazanych przez Organizatora.

Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklem po terenie bazy Rajdu w godzinach obowiązkowego wstawienia motocykla do „parku Maszyn”.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na trawniki na terenie bazy rajdu.

Uczestnik Rajdu zobowiązuje się do nie wszczynania działań prawnych , oraz żadnych roszczeń od Organizatora i jego oficjalnych reprezentantów z tytułu zwrotu kosztów, wydatków w razie śmierci lub odniesionych kontuzji niezależnie od tego czy wynika to ze zgłoszenia udziału w Rajdzie.

Każdy  Uczestnik oświadcza,  że  w  sytuacji  zaistnienia  wypadku lub  kolizji  podczas  Rajdu  i Konkurencji ujętych  w  regulaminie  szczegółowym  zawodów  spowodowanych  nieumyślnie  oraz wyrządzonych z tego powodu szkód zobowiązuje się nie wnosić skarg i nie wkraczać na drogę prawną w stosunku do: GKPZ PZM, Organizatorów Rajdu i Konkursów, sędziów i asystentów  sędziów, zawodników biorących udział w Rajdzie, pracowników Organizatora, pozostałych osób związanych z organizacją zawodów.

Każdy uczestnik oświadcza że gdyby cierpiał na jakiegokolwiek dolegliwości, stałe lub czasowe, mogące mieć wpływ na kontrolę nad pojazdem w momencie rozpoczęcia imprezy, nie będzie uczestniczył w imprezie i zgłosi ten fakt kierownikowi zawodów.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy, na których widnieje jego wizerunek lub pojazd, w materiałach organizatora.

Każdy  Uczestnik  Rajdu wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  zawartych  w zgłoszeniu  w  celu  niezbędnym  do  rejestracji  w Rajdzie,  oraz  do  przetwarzanie  danych  przez Organizatora w celu informowania go o innych działaniach prowadzonych przez „Zdrowotel-Rajd”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadcza również, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu w swoje dane, prawie do ich poprawiania lub usunięcia z bazy Organizatora.

Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone uczestnikom przed startem do imprezy, do kolejnego odcinka lub zadania, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

Przyjęcie przez uczestnika "Karty drogowej" jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury Imprezy i obserwatora z ramienia Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych  PZM w którym Przewodniczący Jury ma decydujący głos.

Najpóźniej na odprawie w ostatnim dniu rundy, Organizator musi poinformować uczestników w którym miejscu i o której godzinie zostaną wywieszone wyniki rundy.

Organizatorzy VI Zdrowotel Rajd 2018.