Zdrowotel Rajd

Regulamin

VII Zdrowotel Rajd 2019

§1. Organizatorzy

Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z o.o.

Sekcja Pojazdów Zabytkowych Zdrowotel Rajd -  LOT Ziemia Lęborska-Łeba

§2. Informacje Ogólne

 1. Termin Rajdu: 12-14 .04 2019
 2. Miejsce Rajdu: Łeba
 3. Baza Rajdu: Zdrowotel Łeba Nadmorska 15/17, (brak pola namiotowego)

§3. Władze:

- Komandor Zlotu - Wojciech Pietruszewski

- Sędzia Główny – Remigiusz Gryń

 - Kierownik Rajdu – Karol Kłobukowski

§4. Cel imprezy:

Głównym celem imprezy jest promowanie Pomorza, a w szczególności uroków Ziemi Lęborskiej i jej zabytków oraz najciekawszych miejsc, jak również propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc na mapie Pomorza. 

Celem dodatkowym jest popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji, zabytkach techniki motoryzacyjnej, a także propagowanie wiedzy i umiejętności związanej z przepisami ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się pojazdami i zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz umiejętność posługiwania się książką drogową.

§5. Klasyfikacja

W trakcie Zdrowotel Rajdu przeprowadzone zostaną konkursy zlotowe i sportowe a w ich ramach zostanie wyłoniony zdobywca I, II i III miejsca.

Wyłonieni zostaną  również laureaci w kategoriach: 

- Najmłodszy uczestnik,

- Najdalsza trasa,

- Osobowość zlotu,

- Pechowiec Rajdu,

- Najlepszy góral,

- Najstarszy zawodnik,

- Najstarszy pojazd,

- Najliczniejsza rodzina.

Trasa Rajdu oraz opis wszystkich zadań zostaną odtajnione w dniu zawodów. Start załóg według listy startowej - co 2 min, powyżej 40 załóg - co 1 min .

§6. Uczestnictwo :

Uczestnikami rajdu mogą być kierowcy i piloci:

- motocykli o wysokim stopniu oryginalności,

- pozostałych motocykli,

- samochodów terenowych 4X4,

- samochodów zabytkowych,

- pojazdów militarnych,

- pojazdów PRL,

- samochodów osobowych,

- motorynek,

- skuterów,

- i in.

Uczestnik  Rajdu ma  prawo startować we wszystkich konkursach organizowanych  podczas  Rajdu, pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w Rajdzie lub danej konkurencji opisanej w dalszej części Regulaminu.

Pasażerami mogą być osoby towarzyszące, ale nie powodują otrzymania dodatkowych punktów.

Uczestnicy Rajdu maja obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych oraz naklejek organizatora i sponsorów imprezy w widocznych miejscach według wskazań Organizatora.

Organizator może nie dopuścić do udziału w Rajdzie załóg, których pojazdy stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ze względu na zły stan techniczny oraz w przypadku naruszenia rażąco norm współżycia społecznego .

§7. Rejestracja i opłaty:

 1. Zapisy na każdą imprezę odbywają się za pośrednictwem serwisu elektronicznezapisy.pl.
 2. Opłaty pobierane są za pośrednictwem systemu DotPay, formularz wpłaty wyświetla się po dokonaniu zapisów on-line.
 3. Wysokość opłat startowych różni się w zależności od terminu płatności.
 4. Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w biurze zawodów.
 5. Kwota opłaty startowej dokonywanej w biurze zawodów jest zawsze wyższa od tej dokonanej we wcześniejszym terminie.
 6. Raz uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na poczet startu w innej imprezie cyklu.
 7. Wysokość opłat:
  1. termin – do 14 dni przed imprezą – 85 zł kierowa, 70 zł pasażer.
  2. termin – od 14 dni do czwartku przed imprezą – 90 zł kierowca, 75 zł pasażer.
  3. termin – w dniu imprezy – 95 zł kierowca, 80 zł pasażer.

§8. Przebieg Rajdu:

Każda załoga przejeżdża wyznaczoną trasę, zalicza konkurencje sprawnościowe oraz konkursy, zwiedza wyznaczone obiekty. W czasie jazdy zachowuje wszystkie przepisy o ruch drogowym. Czas przejazdu trasy nie jest liczony do punktacji rajdowej.

Doliczane będą punkty za zadania dodatkowe wskazane w mapie według punktacji przewidzianej dla poszczególnych zadań – sposób naliczania punktów będzie ogólnie dostępny w formie ogłoszenia na głównej tablicy lub w miejscu zadania.

§9. Nagrody:

Za zajęcie I , II i III miejsca - puchar i dyplom. Nagrody rzeczowe wręczane będą w miarę posiadanych środków.

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma w pakiecie startowym: posiłek regeneracyjny na trasie, pamiątkową odznakę z unikatowej serii i naklejkę.

§10 Wyjaśnienia i uwagi:

Wyniki wszystkich prób musza być na bieżąco nanoszone na karty drogowe zawodników, próby wywierania presji na sędziów będą karane taryfą-150 % najgorszego wyniku.  Wszelkie zagadnienia nieujęte w tym regulaminie, rozwiązuje Sędzia Główny

§11. Jury rajdu:

Jury Rajdu zostanie wyłonione spośród członków Zdrowotel Rajdu i ogłoszone najpóźniej w dniu Rajdu.

§12. Postanowienia ogólne:

Uczestnik imprezy może startować wyłącznie na pojeździe  posiadającym bieżące dopuszczenie do ruchu drogowego.

Uczestnik jest zobowiązany w trakcie Rajdu posiadać ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i pasażerów od NW.

Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Uczestnik jest zobowiązany do posiadania ważnego upoważnienia do kierowania pojazdem, wymaganego obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym .

Organizator ubezpiecza imprezę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Uczestnicy ponoszą wszelką i pełną odpowiedzialność za swój udział w Rajdzie oraz odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w szczególności wobec innych Uczestników Rajdu, organizatora, podmiotu prowadzącego ośrodek stanowiący bazę Rajdu, a także wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Uczestnik jest zobowiązany do przejechania trasy według otrzymanej od Organizatora mapy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie drogowej .

Kierowca zgłoszony do udziału w Rajdzie na danym pojeździe, nie może  w trakcie Rajdu być zastępowany przez inną osobę. Każda taka sytuacja skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika i zakazem dalszego uczestnictwa w Rajdzie .

Uczestnik odpowiada za osoby nieletnie, zgłoszone przez uczestnika podczas rejestracji, przez cały czas trwania imprezy . 

Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:

- programu imprezy,

- poszczególnych zadań i innych zapisów, nie stojący w sprzeczności z niniejszym    regulaminem,

- składu osobowego kierownictwa imprezy.

Organizator zapewnia w wyznaczonym miejscu parking ogrodzony, tj. Park Maszyn.

Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do wstawienia pojazdu do Parku Maszyn w godzinach wskazanych przez Organizatora.

Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdem po terenie bazy Rajdu w godzinach obowiązkowego wstawienia pojazdu  do Parku Maszyn.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na trawniki na terenie bazy Rajdu.

Uczestnik Rajdu zobowiązuje się do nie wszczynania działań prawnych, oraz żadnych roszczeń od Organizatora i jego oficjalnych reprezentantów z tytułu zwrotu kosztów, wydatków w razie śmierci lub odniesionych kontuzji niezależnie od tego czy wynika to ze zgłoszenia udziału w Rajdzie.

Każdy  Uczestnik oświadcza,  że  w  sytuacji  zaistnienia  wypadku lub  kolizji  podczas  Rajdu  i konkurencji ujętych  w  regulaminie  szczegółowym  zawodów  spowodowanych  nieumyślnie  oraz wyrządzonych z tego powodu szkód zobowiązuje się nie wnosić skarg i nie wkraczać na drogę prawną w stosunku do: Organizatorów Rajdu, sędziów i asystentów  sędziów, zawodników biorących udział w Rajdzie, pracowników Organizatora, pozostałych osób związanych z organizacją zawodów.

Każdy uczestnik oświadcza że gdyby cierpiał na jakiegokolwiek dolegliwości, stałe lub czasowe, mogące mieć wpływ na kontrolę nad pojazdem w momencie rozpoczęcia imprezy, nie będzie uczestniczył w imprezie i zgłosi ten fakt kierownikowi zawodów.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy, na których widnieje jego wizerunek lub pojazd, w materiałach organizatora.

Każdy  Uczestnik  Rajdu wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  zawartych  w zgłoszeniu  w  celu  niezbędnym  do  rejestracji  w Rajdzie,  oraz  do  przetwarzanie  danych  przez Organizatora w celu informowania go o innych działaniach prowadzonych przez Zdrowotel Rajd, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadcza również, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu w swoje dane, prawie do ich poprawiania lub usunięcia z bazy Organizatora.

Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone uczestnikom przed startem do imprezy, do kolejnego odcinka lub zadania, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

Przyjęcie przez uczestnika Karty drogowej jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w imprezie i podporządkowaniem przepisom niniejszego regulaminu.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury w którym Przewodniczący Jury ma decydujący głos.

Najpóźniej na odprawie w ostatnim dniu Rajdu, Organizator musi poinformować uczestników, w którym miejscu, i o której godzinie zostaną wywieszone wyniki Rajdu.

Organizatorzy VII Zdrowotel Rajd 2019.