Oferta

WARUNKI UCZESTNICTWA-UMOWA

Warunki Uczestnictwa Przedsiębiorstwa Turystycznego Mazowsze Sp. z o.o., w imprezach turystycznych i pochodnych w ośrodku Zdrowotel w Łebie

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 24.11.2017r. O usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2017r.poz. 2361,z 2018r. poz.650,1629; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2018r.,poz.511,1000,1076; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r.; Kodeks Cywilny Dz.U. z 1964r. nr 16 poz.93, z 2018r., poz. 1025, 1104, 1629.

Art. I Zasady Ogólne

1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (Uczestnik imprezy) i P.T. Mazowsze Sp. z o.o. (Organizator) następuje poprzez  wpłatę przez Klienta zadatku w wyznaczonym terminie i wysokości w Potwierdzeniu Rezerwacji - Umowie (zwanej w tym dokumencie również Umową). Umowa zostaje ostatecznie zawarta po spełnieniu warunku określonego w Art. II., ust.2.1.

1.2. Zawierającym Umowę jest Uczestnik imprezy lub osoba w jego imieniu występująca oraz inne osoby zgłoszone przez niego do rezerwacji. Umowa zawierana jest wyłącznie z osobą dorosłą, która ukończyła osiemnasty rok życia. Korzystanie osoby nieletniej z usług w ramach zawartej umowy jest możliwe tylko za ważną zgodą jego rodzica lub opiekuna prawnego. Umowa zawarta poprzez wpłatę zadatku przez rodzica lub opiekuna prawnego jest równoznaczna ze zgodą na udział nieletniego w imprezie, w innych przypadkach  udział  osoby  nieletniej warunkuje osobna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego wg obowiązującego wzoru. Osoba nieletnia nie może samodzielnie uczestniczyć w usłudze.

1.3. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę i/lub niedostarczenie do P.T. Mazowsze Sp. z o.o.  wymaganych dokumentów poświadczających otrzymane dofinansowanie ze środków PFRON w ustawowym terminie może być przyczyną anulowania rezerwacji - na warunkach rezygnacji ze strony Uczestnika. W przypadku zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, upływie ważności orzeczenia grupy inwalidzkiej Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Klienta warunków formalnych związanych z uczestnictwem w imprezie.

1.4. P.T. Mazowsze Sp. z o.o.  zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w Potwierdzeniu Rezerwacji - Umowie. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji udzielanych przez inne instytucje, które na mocy ustawy są uprawnione do udzielania informacji dotyczących oferty P.T. Mazowsze Sp. z o.o. lub takiego uprawnienia nie posiadają.

1.5. Zapisy i cenniki zawarte na stronie www.zdrowotel.pl  mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, a ich poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

1.6. P.T. Mazowsze nie wykonuje diagnostyki medycznej Klientów. Wszelkie informacje o charakterze medycznym udzielane przez pracowników P.T. Mazowsze Sp. z o.o. pochodzą z ogólnodostępnych źródeł o charakterze publicystycznym i informacyjnym i w związku z tym nie mogą być interpretowane jako zalecenie lekarskie lub terapeutyczne. W związku z tym Klient powinien być świadomy swojego stanu zdrowia i posiadać na imprezie aktualną Informację o stanie zdrowia wg obowiązującego wzoru. Przed zaleceniem zabiegów Klient zobowiązany jest poinformować lekarza/fizjoterapeutę w ośrodku o wszelkich przebytych i bieżących chorobach, zabiegach, uczuleniach włącznie z listą przepisanych leków w celu prawidłowego doboru procedur medycznych przez personel ośrodka.

Art. II Warunki Płatności

II. A. Umowa zawarta osobiście, drogą telefoniczną i za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą poczty elektronicznej:

2.1. Przy zgłoszeniu Uczestnik imprezy wpłaca na rzecz P.T. Mazowsze Sp. z o.o. zadatek w wysokości 30% ustalonej ceny imprezy w wyznaczonym w Potwierdzeniu Rezerwacji – Umowie terminie. Wpłata zadatku równoznaczna jest z przyjęciem przez Uczestnika imprezy warunków wszystkich  integralnych części umowy. Pozostała należność, z wyjątkiem kwoty dofinansowywanej ze środków PFRON, o ile nie zawarto pisemnie innych postanowień, winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto P.T. Mazowsze Sp. z o.o.. Zgłoszenia przyjęte w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagają wpłaty pełnej ceny.

2.2. Miejscem wpłaty jest siedziba P.T. Mazowsze Sp. z o.o. lub ustalony rachunek bankowy.

2.3. Brak należnej Organizatorowi wpłaty w w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z Uczestnikiem imprezy i wiąże się z prawem potrącenia przez P.T. Mazowsze Sp. z o.o. kosztów do wysokości określonej warunkami rezygnacji z imprezy zgodnie z Art. V.

II. B. Rezerwacja Online:

2.4. Rezerwacja Online odbywa się zgodnie z Regulaminem Płatności Online, który jest integralną częścią niniejszych Warunków Uczestnictwa.

2.5. Płatność w Rezerwacji Online odbywa się za pośrednictwem firmy Partnera Płatności podanej w Regulaminie Płatności Online.

2.6. Dokonanie przez Użytkownika płatności na poczet wybranej Oferty uważa się za zawarcie Umowy z Organizatorem.

Art. III Zmiana warunków Umowy

3.1. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania jednostronnie zmiany ceny imprezy ustalonej w Umowie - Zgłoszeniu przed rozpoczęciem imprezy w następujących przypadkach, gdy:

3.1.1. Zmiana ceny imprezy następuje w wyniku zmiany cen usług składowych imprezy spowodowanych zmianą kosztów paliwa, kosztów energii lub innych źródeł zasilania,

3.1.2. Zmiana ceny imprezy następuje w wyniku zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Potwierdzeniem  Rezerwacji - Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,

3.1.3. Zmiana ceny imprezy następuje w wyniku zmiany kursów walut mających znaczenie dla określonej imprezy.

3.2. Zmiana ceny imprezy ustalonej w Potwierdzeniu  Rezerwacji - Umowie może być dokonana przez P.T. Mazowsze Sp. z o.o. w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, na podstawie pisemnej informacji przekazanej Uczestnikowi imprezy na trwałym nośniku, zawierającej uzasadnienie podwyżki ceny i sposób jej obliczenia.

3.2.1. Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy ustalonej w Potwierdzeniu  Rezerwacji - Umowie odpowiadającej obniżeniu kosztów usługi, o których mowa w ust. 3.1.-3.1.3., które nastąpiło po zawarciu  Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku obniżenia ceny imprezy P.T. Mazowsze Sp. z o.o. może odliczyć od zwrotu należnego Uczestnikowi imprezy rzeczywiste koszty obsługi.

3.3. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania jednostronnie zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem imprezy także w przypadku gdy zmiana warunków jest nieznaczna oraz gdy pisemnie poinformuje o tym uczestnika imprezy na trwałym nośniku.

3.4. W przypadku, gdy P.T. Mazowsze Sp. z o.o. przed rozpoczęciem imprezy zmuszona jest zmienić główne właściwości usługi ustalone w Potwierdzeniu  Rezerwacji - Umowie, nie może spełnić specjalnych wymagań ustalonych w Potwierdzeniu  Rezerwacji - Umowie lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy ustalonej w Potwierdzeniu  Rezerwacji - Umowie, obowiązuje następująca procedura:

3.4.1. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. niezwłocznie powiadamia Uczestnika imprezy w formie pisemnej na trwałym nośniku o zmianach warunków Potwierdzenia  Rezerwacji - Umowy. Uczestnik informuje P.T. Mazowsze Sp. z o.o. o swojej decyzji w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W takim przypadku Uczestnik imprezy ma prawo:

3.4.2. Przyjąć proponowaną zmianę warunków Umowy - Zgłoszenia,

3.4.3. Odstąpić od udziału w imprezie za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3.4.1. W takim przypadku P.T. Mazowsze Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy - Zgłoszenia zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika imprezy lub w jego imieniu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika imprezy.

3.4.4. Odstąpić od Umowy - Zgłoszenia i przyjąć imprezę zastępczą jeśli taką mu przedstawiono.

3.4.5. Jeżeli zmiany warunków Potwierdzenia  Rezerwacji - Umowy lub impreza zastępcza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, uczestnik imprezy uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia ceny.

3.5. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. może rozwiązać Umowę i dokonać Uczestnikowi imprezy pełnego zwrotu dokonanych wpłat z tytułu tejże umowy, bez dodatkowego odszkodowania i zadośćuczynienia, w następujących przypadkach:

3.5.1. Gdy liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż 20 uczestników, a P.T. Mazowsze Sp. z o.o.  powiadomiło Uczestnika imprezy o rozwiązaniu Potwierdzenia  Rezerwacji - Umowy w terminie: a) do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni; b) do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2 - 6 dni; c) do 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.

3.5.2. Gdy P.T. Mazowsze Sp. z o.o. nie może zrealizować Potwierdzenia Rezerwacji - Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, i powiadomił Uczestnika imprezy o rozwiązaniu Potwierdzenia Rezerwacji - Umowy przed rozpoczęciem imprezy. Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności to min. niemożność świadczenia imprezy z powodu działania siły wyższej, decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych, strajków, działań wojennych, decyzji lub zaniechań leżących po stronie kontrahentów P.T. Mazowsze Sp. z o.o. odpowiedzialnych za realizację usługi objętej Potwierdzeniem Rezerwacji - Umową.

3.6. W przypadku rozwiązania Potwierdzenia Rezerwacji - Umowy zgodnie z ust. 3.5. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy - Zgłoszenia zwraca wpłaty dokonane przez Uczestnika imprezy lub w jego imieniu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika imprezy.

Art. IV Obowiązki Uczestnictwa

4.1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty identyfikujące tożsamość (dowód osobisty), ważną umowę zakupu imprezy oraz dowód wpłaty należności za imprezę.

4.2.1. Przy turnusach rehabilitacyjnych bez dofinansowania PFRON lub EFS Uczestnik imprezy zobowiązany jest dostarczyć do P.T. Mazowsze Sp. z o.o. aktualne Orzeczenie o Niepełnosprawności (kserokopia) jeśli takie posiada oraz Wniosek Lekarski kierujący na turnus (ważny do 6 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy).

4.2.2. Przy turnusach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem z PFRON lub EFS. Uczestnik imprezy zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną opinię medyczną na druku Informacja o Stanie Zdrowia (ważną do 3 miesięcy przed rozpoczęciem imprezy) pod rygorem nieudzielenia zabiegów. Nieprzepisanie lub przerwanie zabiegów z powyższych powodów nie powoduje obniżenia ceny i nie uprawnia do żądania świadczeń zastępczych.

4.3. Rodzaj schorzenia Uczestnika turnusu rehabilitacyjnego korzystającego ze środków PFRON musi być zgodny ze schorzeniami zawartymi we wpisie do rejestrów ośrodka typu OD i OR dla P.T. Mazowsze Sp. z o.o. – dostępnych na stronie www.zdrowotel.pl

4.4 Uczestnik turnusu rehabilitacyjnego korzystający z dofinansowania PFRON zobowiązany jest w szczególności do:

4.4.1. przekazania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w terminie do 30 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem turnusu Informacji o wyborze turnusu, która winna zawierać pełne dane Organizatora Turnusu, dane Ośrodka, termin turnusu oraz rodzaj turnusu. Wszystkie wymagane informacje zawarte są w Potwierdzeniu Rezerwacji – Umowie.

4.4.2. niezwłocznego dostarczenia do P.T. Mazowsze Sp. z o.o. oryginału dokumentu potwierdzającego przyznanie dofinansowania do turnusu ze środków PFRON wraz z niezbędnymi załącznikami w terminie 21 dni po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 28 dni przed rozpoczęciem turnusu. O dacie dostarczenia decyduje data wpływu dokumentów do P.T. Mazowsze Sp. z o.o.

4.4.3. Uczestnik turnusu dofinansowanego przez PFRON winien posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z datą ważności włącznie z dniem zakończenia turnusu.

4.5.1. Niewykonanie przez Uczestnika/Klienta czynności wskazanych w Art. IV, ust. 4.2.1 - 4.4.3. skutkuje brakiem możliwości rozliczenia przyznanego Uczestnikowi dofinansowania ze środków PFRON przez P.T. Mazowsze Sp. z o.o., jako jego organizatora. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest pokryć z własnych środków całkowity koszt imprezy.

4.5.2. Niewykonanie przez Uczestnika/Klienta czynności wskazanych w Art. IV, ust. 4.2.1, 4.2.2. może skutkować odmową wykonania jakichkolwiek czynności i zabiegów medycznych podczas imprezy. Odmowa nie uprawnia Uczestnika do roszczenia jakichkolwiek zwrotów lub potrąceń z poniesionych przez niego opłat.

4.6. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu ośrodka. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli jej Uczestnik narusza w sposób rażący regulamin ośrodka. Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel - nie przysługuje Uczestnikowi z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie.

4.7. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe z jego winy lub przez siebie wyrządzone oraz zobowiązuje się do pokrycia ich kosztów w sposób określony regulaminem Ośrodka. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich Uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

Art. V Rezygnacja z Imprezy

5.1. Uczestnik imprezy może odstąpić od Umowy zawartej poprzez opłacenie zadatku zgodnie z warunkami Potwierdzenia Rezerwacji – Umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Rezygnacja z udziału w imprezie następuje w momencie złożenia przez Uczestnika imprezy rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu na adres P.T. Mazowsze Sp. z o.o.) lub za pomocą poczty elektronicznej.

5.2. W każdym przypadku braku pisemnej formy rezygnacji, Uczestnik lub jego ustawowy przedstawiciel jest zobowiązany do uiszczenia 100% ceny imprezy.

5.3. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od P.T. Mazowsze Sp. z o.o., z uwagi na poniesione koszty organizacji i utratę przychodu P.T. Mazowsze Sp. z o.o. ma prawo obciążyć każdego zgłoszonego Uczestnika imprezy opłatą za odstąpienie od Umowy, tj. kosztami rezygnacji w sposób następujący:

5.3.1. Opłata manipulacyjna w wysokości 150,- zł od osoby. - w każdym czasie i przypadku, oraz

5.3.2. Koszty rezygnacji:

- 30% ceny imprezy przy rezygnacji do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy;

- 100% ceny imprezy, na 30 dni i mniej przed datą rozpoczęcia imprezy.

5.3.3. Koszty rezygnacji zawarte w Warunkach Uczestnictwa Przedsiębiorstwa Turystycznego Mazowsze Sp. z o.o., w imprezach turystycznych i pochodnych w ośrodku Zdrowotel w Łebie są stałe i wiążące.

5.3.4. Koszty rezygnacji podlegają potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika imprezy.

5.4. Opłatę manipulacyjną wymienioną w ust.5.3.1. stosuje się również przy każdorazowej zmianie warunków umowy dokonanej z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, przez którą rozumie się: zmianę terminu, rezygnację z imprezy.

5.6. Koszty rezygnacji (ust.5.3.2, ust. 5.3.3.) nie mają zastosowania w przypadku udokumentowanego (zaświadczenie od lekarza specjalisty lub zaświadczenie o hospitalizacji) pogorszenia stanu zdrowia Uczestnika imprezy uniemożliwiającego mu wyjazd na turnus.

5.7. Koszty rezygnacji (ust.5.3.2, ust. 5.3.3.) nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w ośrodku lub w jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Uczestników imprezy do ośrodka. Uczestnik imprezy może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu zawartej Umowy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

5.8. W przypadku Umowy zawartej dla większej ilości osób niż 1, rezygnacja częściowa, tj. zgłoszona przez liczbę osób mniejszą aniżeli suma osób wymieniona w Potwierdzeniu Rezerwacji - Umowie potwierdzonej przez klienta wpłatą zadatku, zmienia dotychczasowe warunki tejże umowy dotyczące zakwaterowania zgodnie z aktualnym cennikiem P.T. Mazowsze Sp. z o.o.. W takim przypadku zostanie wystawiona nowe Potwierdzenie Rezerwacji - Umowa dla osób, które będą uczestniczyły w imprezie, przy czym nowa anuluje postanowienia poprzedniej.

5.9. W przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art.2pkt.2 ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, tj. zakupu usługi online ze strony www.zdrowotel.pl, Uczestnik może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Uczestnika.

5.10. P.T. Mazowsze Sp. z o.o. informuje o opcjonalnej możliwości wykupienia w dowolnej agencji ubezpieczeniowej dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą, są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Wysokość składki zależy od aktualnych taryf obowiązujących w określonej agencji ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Art. VI Reklamacje i zwroty

6.1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie usług zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji - Umowie.

6.2. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie realizacji usługi Uczestnik imprezy ma obowiązek poinformować o tym Organizatora. Jeśli w trakcie trwania imprezy usługi przewidziane w umowie realizowane są niezgodnie z umową, Organizator zobowiązany jest usunąć niezgodność. Jeśli w trakcie trwania imprezy usługi przewidziane w umowie nie są wykonywane, Organizator zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi imprezy świadczenia zastępcze. Jeśli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usług ustalonych w umowie, Organizator przyznaje Uczestnikowi imprezy odpowiednie obniżenie ceny imprezy.

6.3. Uczestnik imprezy może odrzucić świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z usługą opisaną w Potwierdzeniu Rezerwacji – Umowie i we wskazanej w Umowie oficjalnej, odpowiedniej ofercie Organizatora umieszczonej na stronie www.zdrowotel.pl,  lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

6.4. Jeżeli zaproponowanie świadczeń zastępczych nie jest możliwe lub Uczestnik imprezy je odrzuci zgodnie z ust. 6.3., wówczas Uczestnik imprezy jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy. Jeżeli niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy, a Organizator nie zdoła jej usunąć w ciągu 48h , począwszy od następującego po zgłoszeniu niezgodności dnia roboczego, Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę bez opłaty za jej rozwiązanie.

6.5. Jeżeli niezgodność realizacji usług przewidzianych w umowie lub ich niewykonywanie spowodowane jest wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika imprezy, wówczas Uczestnikowi imprezy nie przysługuje obniżka ceny ani żadna inna forma odszkodowania czy zadośćuczynienia.

6.6. Uczestnikowi imprezy nie przysługuje obniżenie ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator dowiedzie, że: a) winę za niezgodność ponosi Uczestnik imprezy, b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług objętych Potwierdzeniem Rezerwacji - Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi przez min: działania siły wyższej, decyzji władz państwowych, klęsk żywiołowych, warunków atmosferycznych, strajków, działań wojennych, decyzji lub zaniechań leżących po stronie kontrahentów P.T. Mazowsze Sp. z o.o. odpowiedzialnych za realizację usługi objętej Umową.

6.7. Nie uważa się za niezgodność lub wadę usługi działań jednorazowych bądź działań trwających w czasie mogących mieć negatywny wpływ na przebieg realizacji usługi, np. remont, prace modernizacyjne, budowa nowego obiektu, przebudowa ośrodka, o których Uczestnik imprezy wiedział lub był poinformowany przed rozpoczęciem imprezy.

6.8. Roszczenia, o których mowa w ust. 6.4., przedawniają się z upływem 3 lat od daty zakończenia imprezy.

6.9. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.

6.10. W przypadkach innych, niż określone w ust. 6.9., Organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora, o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i wynosi nie mniej niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy.

6.11. Organizatorowi przysługuje roszczenie w stosunku do każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia powodującego obniżkę ceny lub skutkującego koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w ust. 6.4.

6.12. Reklamacje dotyczące realizacji Umowy należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora na podstawie zgłoszenia niezgodności w trakcie realizacji usługi, o której mowa w ust. 6.2. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

6.13. Zwrot kwot tytułem uznanej reklamacji lub w wyniku rozwiązania Umowy następuje w ciągu 14 dni od daty uznania reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika imprezy.

6.14. Uczestnikowi imprezy nie przysługuje obniżenie ceny ani zwrot kosztów za niewykorzystane przez niego świadczenia zgodnie z ust. 6.5.- 6.6. Nie przysługuje mu też zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn osobistych (np. niewstawienie się na miejsce realizacji usługi, przerwanie imprezy, skrócenie pobytu imprezy).

6.15. Od kwot zwracanych w wyniku uznania reklamacji lub rozwiązania Umowy - Zgłoszenia nie przysługują żadne odsetki.

Art. VII Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków

7.1. Uczestnik imprezy może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Potwierdzenia Rezerwacji - Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.

7.2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, jest skuteczne wobec Organizatora wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Uczestnika imprezy o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków, nie później jednak niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

7.3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Uczestnika imprezy, nie większymi jednak niż koszty rzeczywiście poniesione przez Organizatora w wyniku tej operacji.

7.4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany związanej z przeniesieniem uprawnień, Uczestnik imprezy oraz osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie.

7.5. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie dotyczy turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, które podlegają osobnej regulacji prawnej. /Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Dz.U. z 2018r.,poz.511,1000,1076; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007r.

Art. VIII Podstawy prawne umowy, konsekwencje prawne wynikające z umowy, postanowienia końcowe

8.1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa nie narusza ważności pozostałych postanowień.

8.2. Jeżeli szczegółowe warunki Potwierdzenia Rezerwacji - Umowy stanowią inaczej niż zapisy zawarte w Warunkach Uczestnictwa, zastosowanie mają zapisy Potwierdzenia Rezerwacji - Umowy.

8.3. Uczestnik imprezy i osoby, w których imieniu Uczestnik zawierał Umowę z P.T. Mazowsze Sp. z o.o., ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe dane osobowe oraz istotne dla Umowy informacje, podane świadomie lub nieświadomie przez Uczestnika imprezy lub przez te osoby, o ile mogły one mieć wpływ na warunki tejże umowy. P.T. Mazowsze Sp. z o.o.,  może odstąpić od Umowy, jeżeli poweźmie wiedzę o przekazaniu mu nieprawdziwych danych osobowych Uczestników imprezy, takich jak np. wiek, ważność orzeczenia o niepełnosprawności, rodzaj schorzenia. Podanie nieprawdziwych danych osobowych może również uniemożliwić realizację usługi lub wpłynąć na zmianę jej ceny, a wówczas Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe niedojścia do realizacji usługi. W przypadku anulacji wyjazdu dla jednego lub większej liczby Uczestników imprezy z powodu podania nieprawdziwych danych osobowych mają zastosowanie koszty rezygnacji jak w ust. 5.3.1-5.3.2. Art. V Warunków Uczestnictwa.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawa z dnia 24.11.2017r. O usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz.U. z 2017r.poz. 2361,z 2018r. poz.650,1629.

b) Kodeks Cywilny Dz.U. z 1964r. nr 16 poz.93, z 2018r., poz. 1025, 1104, 1629.

c) inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

8.5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy pomiędzy P.T. Mazowsze Sp. z o.o., i Uczestnikiem imprezy, strony będą starały się rozwiązać polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych metod rozwiązywania sporów konsumenckich na mocy ustawy z 23.09.2016r. Dz.U. poz.1823. Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w takich sporach dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl. Uczestnik może również skorzystać z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnego za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .